Overzicht van gedrags- en leerstoornissen

ADHD, dyslexie of PDD-NOS?

Getty Images

Tegenwoordig krijgen kinderen al snel een stempel als ze niet helemaal aan het perfecte plaatje voldoen. Is je kind erg druk? Nou, dan zal het wel ADHD hebben. Leest je zoon of dochter langzaam? Grote kans dat het dyslectisch is. Maar wat is nu eigenlijk wat?

ADD: Attention Deficit Disorder

ADD wordt veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters. Dit leidt tot een veranderde activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen. ADD'ers hebben concentratieproblemen en kunnen niet lang hun aandacht ergens bij houden. Maar niet altijd. Ze kunnen juist ook volledig op gaan in iets. Dit wordt wel hyperfocus genoemd. Ze zijn dan zo bezig met één ding, dat niets anders er meer toe lijkt te doen.

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD is een veelvoorkomende neurologische gedragsstoornis. Kenmerkend zijn een zeer grote beweeglijkheid, vrijwel altijd druk gedrag en het onvermogen om voldoende aandacht te besteden aan uiteenlopende zaken. Niet alleen uit de stoornis zich in druk gedrag, ADHD'ers kennen ook veel onrust in het hoofd.

Autisme

Autisme is niet één aandoening. Men spreekt wel van autismespectrumstoornissen (ASS): een brede waaier van allerlei verschillende uitingen van de aandoening. Binnen dat spectrum horen subgroepen als klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS.

Klassiek autisme

Iemand met autisme kan geen normaal contact met mensen maken en reageert niet op sociale signalen. Autisten zijn erg op zichzelf gericht en afgesloten voor de buitenwereld. Bezigheden en interesses zijn beperkt, motorische handelingen worden vaak herhaald, zoals bijvoorbeeld het fladderen met de handen. Het denken is weinig creatief en het lukt slecht problemen op te lossen.

Asperger

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis. De aandoening is vernoemd naar de kinderarts dr. Hans Asperger. Het syndroom kenmerkt zich door beperkingen in de sociale interacties en een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten. Anders dan bij de klassieke autistische stoornis is er geen sprake van vertraging in de ontwikkeling van de taalvaardigheid op lage leeftijd. Er is een normale tot hoge intelligentie en een gemiddelde neiging tot het maken van contact.

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben ernstige problemen met (leren) rekenen. Ze hebben veel moeite met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Een kind met dyscalculie heeft problemen met de plaats van getallen en maakt veelvuldig omkeringen van getallen. Ook kan een kind geen associaties maken met eerder opgedane kennis.

Dyslexie

Niet kunnen lezen, dat betekent dyslexie letterlijk. De term komt uit het Latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

NLD: Non verbal learning disabilities

Kinderen met NLD hebben problemen met het verwerken van non-verbale informatie. Ze komen verbaal vaak zeer vaardig over, maar hebben moeite met het verwerken van zintuiglijke prikkels. NLD is soms moeilijk te herkennen, omdat bepaalde kenmerken zich ook bij andere ontwikkelingsstoornissen voordoen. De problemen uiten zich in de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de schoolse vaardigheden bij rekenen en schrijven, het werktempo en het 'sociale snapvermogen'.

ODD: Oppositional Defiant Disorder

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder en is een opstandige gedragsstoornis. Kinderen met ODD zijn vaak driftig, ongehoorzaam, zoeken vaak ruzie en zijn snel gefrustreerd. ODD is een aangeboren stoornis, maar kan verergeren door omgevingsfactoren. De stoornis gaat niet over, je moet er mee om leren gaan.

CD: Conduct Disorder

Ook CD, de antisociale gedragsstoornis, valt onder de ontwikkelingsstoornissen. Kinderen met CD, pesten, bedreigen en intimideren. Ze hebben een gebrek aan respect voor anderen.

PDD-NOS: Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified

PDD-NOS is een stoornis die valt binnen het brede scala van autismespectrumstoornissen (ASS). Bij PDD-NOS zijn er kenmerken van autisme aanwezig, maar niet genoeg om als klassiek autisme of syndroom van Asperger aangeduid te worden. PDD-NOS betekent 'pervasieve ontwikkelingsstoornis - niet nader omschreven'.

Auteur 
Bron 
  • Psy
  • Hersenstichting
  • www.levente.nl
  • www.addonline.nl
  • Balans Digitaal