Mag je je medisch dossier niet inzien?

Je hebt er recht op

Getty Images

Plus Magazine vroeg 1690 mensen naar hun ervaringen met de huisarts in de afgelopen 2 jaar. Sommige patiënten ondervonden problemen als ze hun medisch dossier wilden inzien. Waar heb je precies recht op? En wat als een instantie je medisch dossier wil bekijken?

Iedereen van 12 jaar en ouder heeft het recht om het eigen medisch dossier in te zien. Zonder toezicht van de huisarts. Ook heb je het recht om een kopie mee naar huis te krijgen. Dit is vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Problemen met medisch dossier

Eén op de twintig 50-plussers die deelnamen aan het Plus-onderzoek vroeg in de afgelopen 2 jaar zijn medisch dossier op om het in te zien en/of een kopie ervan te krijgen. Van hen ondervond 12 procent problemen bij dit verzoek; ze kregen het dossier pas na lang aandringen, alleen een deel ervan of helemaal niets.

Verder blijkt dat 8 procent van de geënquêteerden het medisch dossier wel had wíllen inzien, maar niet wist dat dit kan. Van de 50-plussers die hun medisch dossier hebben ingezien én gecontroleerd, zegt 24 procent dat de inhoud ervan niet klopte. Het dossier was niet volledig, niet correct of zowel onvolledig als onjuist.

Klopt de informatie in je medisch dossier niet of missen gegevens? Vertel dit aan de huisarts, vraag wanneer het gecorrigeerd wordt en controleer het. Je hebt het recht feitelijke onjuistheden te laten corrigeren. Dit recht is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat niet mag, is een diagnose wijzigen. Als je het niet eens bent met de gestelde diagnose, heb je wel het recht daarover een verklaring te laten opnemen.  

Andere instanties

Wat als een instantie je medisch dossier wil zien?  Zorgverzekeraars, gemeenten, arbodiensten, uitkeringsinstanties zoals het UWV: steeds vaker vragen instanties inzage in het medisch dossier van patiënten. De meeste 50-plussers
(64 procent) vinden het vervelend als een instantie dat wil, blijkt uit het Plus-onderzoek. "In mijn medisch dossier staan dingen uit het verleden die belastend zijn en niets met het heden te maken hebben. Ik ben bang dat men die dan gaat gebruiken om mij te ontslaan", zegt een deelnemer aan het onderzoek. Een ander: "Mijn gegevens gaan niemand wat aan, behalve mijn arts en ik. Als ze iets willen weten, kunnen ze het aan mij vragen."   

Moet je het dossier afstaan als een instantie zoals de gemeente of het UWV daarom vraagt? 18 procent van de 50-plussers denkt van wel. Maar nee: dat 'moet' nooit. Je hebt het recht zo’n verzoek te weigeren. Gemeenten, verzekeraars, uitkeringsinstanties en andere instanties mogen alleen gerichte schriftelijke vragen stellen over je dossier aan een huisarts. De huisarts mag pas antwoord geven als je daar toestemming voor geeft. Openheid geven kan verstandig zijn, bijvoorbeeld als je vanwege je gezondheid huishoudelijke hulp nodig hebt en de medische gegevens dit ondersteunen.

Wie kan de gegevens delen?

Ongeveer 11,2 miljoen Nederlanders hebben hun huisarts en/of apotheek toestemming gegeven hun medische gegevens te delen. Dat gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). De bedoeling daarvan is dat andere zorgverleners je veilig en goed kunnen behandelen – ook bij spoed, ’s avonds en in het weekend. Een waarnemend arts weet anders misschien niet dat je allergisch bent voor bepaalde medicatie.

Als je toestemming geeft, kunnen de volgende zorgverleners je medische gegevens inzien: (waarnemend) huisartsen, huisartsenposten, (ziekenhuis)apothekers, en medisch specialisten in de eigen regio. Zij mogen je medisch dossier alléén inzien als het nodig is voor je behandeling en ze de informatie nodig hebben voor goede zorg. Fysiotherapeuten en psychologen kunnen je medisch dossier niet inzien.

Tips als je je dossier niet mag inzien:

  • Wijs op de wet: Weigert je huisarts inzage, wijs dan op de Wet op de Genees­kundige Behandelings­overeenkomst (WGBO).
  • Klim in de pen: Zet je verzoek op papier en benadruk het recht op inzage.
  • Dien klacht in: Iedere huisartsenpraktijk is verplicht een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben. De huisarts of assistente kan je vertellen wie dit is. Maak duidelijk dat je naar deze klachtenfunctionaris stapt.
  • Hogerop: Nog geen succes, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij een geschilleninstantie. Sinds 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder zich aansluiten bij een erkende geschilleninstantie. De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) vormt de eerste erkende geschilleninstantie voor huisartsen en apothekers. De SKGE kan de huisarts oproepen inzage te geven. Kijk voor meer informatie op www.sgke.nl.
  • In de brochure Inzage in uw medisch dossier op www.patiëntenfederatie.nl lees je meer over onder andere je rechten als patiënt.
Bron 
  • Plus Magazine